gif_banner_game

Bóng của các số đề, bộ số bóng và khái niệm bóng âm, bóng dương