Cần chia vốn hợp lý khi đánh để tránh tình trạng thua lỗ nặng nề

Cần chia vốn hợp lý khi đánh để tránh tình trạng thua lỗ nặng nề