bc3b3ng-se1bb91-c491e1bb81-be1bb99-se1bb91-bc3b3ng-bc3b3ng-c3a2m-bc3b3ng-dc6b0c6a1ng-trong-lc3b4-c491e1bb81-1

Bóng của các số đề, bộ số bóng và khái niệm bóng âm, bóng dương